Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zistite ako chránime a používame vaše osobné údaje.

V tomto článku vás informujeme o tom, aké osobné údaje spracúvame a evidujeme a ako ich používame.

Firma MLP Trade, s.r.o. ako prevádzkovateľ internetového sídla www.izolacie-mlp.sk prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré nám zákazníci poskytujú považujeme za dôverné. Osobné údaje evidujeme a spracúvame v súlade s nariadeniami podľa pravidiel o ochrane osobných údajov GDPR.

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je firma MLP Trade, s.r.o. so sídlom 9. mája 3, 97703 Brezno IČO: 52257461, DIČ: 2120976968 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo: 36250/S.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Adresa: 9. mája 2137/3, 97703 Brezno
Email: info@izolacie-mlp.sk

2. Aké osobné údaje spracúvame a za akým účelom?

Údaje z webových kontaktných formulárov
Meno a priezvisko, Adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.

Tieto údaje spracúvame za účelom vypracovania cenovej ponuky a pre komunikáciu.

Fakturačné údaje
Meno, priezvisko, adresa, obchodný názov, fakturačná adresa, IČO, IČO DPH, DIČ.

Fakturačné údaje využívame pri fakturácii a ekonomických náležitostiach.

3. Kto má prístup k osobným údajom?

Za účelom vytvárania cenových ponúk majú prístup k osobným údajom výhradne zamestnanci spoločnosti MLP Trade, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom týchto webových stránok a osobných údajov.

Za účelom fakturácie a spracovávania účtovníctva má prístup k fakturačným údajom spoločnosť poverená na tieto účely a to firma FINSERVIS BREZNO s.r.o., Anderlová 215 976 45 Osrblie IČO: 46854746, DIČ:2023611700

4. Zabezpečenie osobných údajov.

Pre ochranu osobný údajov používame bezpečnostné technické opatrenia podľa nariadenia platnej legislatívy o ochrane osobných údajov GDPR.
Komunikácia a prenos údajov pri využívaní kontaktného formulára medzi vašim zariadením (mobil, PC, tablet a pod.) a naším webovým sídlom je chránená bezpečnostným protokolom „https“ ktorý ochraňuje osobné údaje pred zneužitím pri prenose.

Následne sú osobné údaje uložené v elektronickej podobe na zabezpečených počítačoch v sídle našej spoločnosti chránené heslom a špeciálnym ochranným softvérom, ktorý zabezpečí ochranu údajov pred zneužitím, odcudzením, alebo strate.

Osobné údaje z webového formulára sú tiež uchovávané v našich e-mailových účtoch, ktoré sú chránené a zabezpečené užívateľským menom a heslom.

5. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neprenáša žiadne osobné údaje do tretích krajín (do krajín mimo EU).

6. Ako dlho uchovávame osobné údaje

Z dôvodu dodržania našich zákonných povinností o účtovníctve uchovávame vytavené faktúry s fakturačnými údajmi zákazníkov po dobu 10 rokov od dátumu vystavenia faktúry.

Vypracované cenové ponuky s osobnými údajmi zákazníkov uchovávame v elektronickej evidencii po dobu jedného roka od vystavenia cenovej ponuky.
Osobné údaje z webového formulára ktoré sú uchovávané v našich e-mailových účtoch evidujeme po dobu troch rokov.

7. Práva pre ochranu osobných údajov

V súvislosti s nariadením o ochrane osobných údajov máte práva, ktoré si môžete uplatniť. Všetky práva týkajúce sa osobných údajov môžete uplatniť zaslaním emailu na info@izolacie-mlp.sk. Zmeny vykonané súladne s vašou žiadosťou budú vykonané v čo najkratšom čase, najneskôr do 30 dní. Potvrdenie o zmene vám zašleme e-mailom.

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo požiadať nás o výpis vašich údajov ktoré spracúvame, dozvedieť sa za akým účelom ich spracúvame, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať.

Právo na doplnenie a úpravu osobných údajov
Máte právo na doplnenie a úpravu vašich údajov ktoré spracúvame.

Právo na úplné zmazanie osobných údajov
Máte právo požiadať nás o úplné zmazanie vašich osobných údajov ktoré spracúvame, s výnimkou údajov na vystavených faktúrach, ktoré sme zo zákona povinný uchovávať v evidencii po dobu 10 rokov od dátumu vystavenia faktúry.

Právo na zmazanie vašich osobných údajov z výnimkou fakturačných údajov na vystavených faktúrach máte v týchto prípadoch:

  • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
  • Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
  • Osobné údaje boli spracované nezákonne
  • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
  • Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov a to v prípade:

  • Ak údaje ktoré o vás spracúvame sú nesprávne a to do doby kým neoveríme presnosť týchto údajov.
  • Ak sa domnievate, že vaše údaje spracúvame nezákonne a rozhodnete sa využiť právo na obmedzenie a nie právo na výmaz.
  • Ak vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre účely uplatnenia alebo ochranu vašich práv.
  • Ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov pokiaľ overíme oprávnené dôvody prevažujú vaše oprávnené záujmy.

Právo na vznesenie námietky

Máte právo podať námietku proti spracovávaniu vašich osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.
Právo na podanie sťažnosti

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s nariadeniami a zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov GDPR máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

8. Poverenec pre ochranu osobných údajov

Pre otázky alebo pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov a súborov cookie kontaktujte nášho poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese info@izolacie-mlp.sk.

9. Súbory cookie

Podrobné informácie o súboroch cookie nájdete na stránke Zásady používania súborov cookie